Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverneur-Generaal zal er niet zoo gauw toe overgaan veranderingen te brengen in zulk eene algemeene regeling, en, als hij dit doet, allicht rekening houden met het eenmaal bestaande. liet zou in elk geval meer zekerheid geven aan het particuliere onderwijs dan wanneer bij iedere aanvraag om subsidie dit voor elke school op zich zelf beoordeeld wordt. Ook billijker zou het wezen.

Wat zou intusschen het gevolg zijn? Vermoedelijk zouden verscheidene particuliere scholen verrijzen naast die, welke reeds bestaan. Dit zal misschien menigeen afschrikken, en, gedachtig aan de vele en velerlei bezwaren, die in Nederland zoo al tegen 't bijzonder onderwijs zijn ingebracht, vermoed ik, dat velen, vooral ook openbare onderwijzers, er tegen zouden zijn. Ik voor mij zie er echter voordeel in. Het particulier onderwijs heeft hier in Indië genoegzaam getoond niet te willen achterstaan bij het openbaar onderwijs, en, ik herhaal het, Indië heeft behoefte, voortdurend meer behoefte aan goede scholen, waarbij het m. i. er evenwel minder op aankomt, of de onderwijzers al dan niet ambtenaren van den lande zijn. De hoofdzaak is degelijke opvoeding en goed onderwijs, zooveel mogelijk ook op die plaatsen, waar te weinig leerlingen zijn voor eene openbare school. Wie van onze lezers, onderwijzer of niet-onderwijzer, geeft zijne meening over het hier behandelde onderwerp eens ten beste?*)

*) Niemand schreef erover. 1901.

Sluiten