Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat om ook voor de andere akten die gelijkstelling te verkrijgen, is het dunkt mij noodig, dat alles, wat geacht, kan worden eene juiste beoordeeling in den weg te staan, zooveel mogelijk geweerd worde. Alleen als het volstrekt niet anders gaat, worde tot tweeden examinator van een kandidaat iemand benoemd, die dezen privaatonderwijs gegeven heeft. Dit acht ik ook gewenscht tegenover de publieke opinie, die gewoonlijk nog al gauw geneigd is om aan bevoorrechting te denken. En als men zich an maszgebender Stelle eens herinneren wil, dat op Batavia ook eene Hoogere Burgerschool voor Meisjes bestaat, nog wel met leeraressen, die zonder uitzondering in 't bezit zijn van eene akte middelbaar onderwijs, dan kan dat ook wel.

Dan is er nog iets, dat hier genoemd behoort te worden. Enkele inrichtingen van onderwijs, bij uitzondering ook wel kandidaten uit eigen initiatief, verzoeken den onderwijzer of den leeraar, die waarschijnlijk tot lid van de examencommissie zal benoemd worden, de kennis van de examinandi eens te onderzoeken, dus een soort van voor-examen af te nemen.

Hiervoor wordt betaald, wat op zich zelf volkomen billijk is. Soms wordt zulk een tentamen een geruimen tijd vóór het examen afgenomen, bijv. vier a zes maanden vóór dien tijd. Dan kan het zijn groot nut hebben voor den kandidaat, dat deze van iemand, die geheel op de hoogte is, te weten komt, waar hij vooral nog te kort schiet, daar er dan wellicht nog tijd is de zaak in !t goede spoor te brengen.

Sluiten