Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Sinjo zou aantrekken maar om, zij 't op kinderlijke manier, te toonen, dat men schrijven kon. . ."

Tot de redenen, die men gewoonlijk hoort aanvoeren tegen het algemeen maken van de gelegenheid voor de Inlanders om hunne kinderen lager onderwijs te laten ontvangen, behoort wel in de eerste plaats, al wordt het zelden voorop genoemd: de groote geldelijke uitgaven, die dit zon eischen.

Deze reden moet men laten gelden, ten minste in zooverre, dat vermeerdering van scholen geleidelijk zal moeten geschieden. Wel is het in. i. een treurige bekentenis, dat voor de dertig millioen Inlanders van wege het Gouvernement nog geen anderhalf millioen gulden aan onderwijs besteed wordt, terwijl men voor ons, misschien zeventig duizend Europeanen, dan toch meer dan twee en een half millioen gulden op de Begrooting weet te vinden. En de financiëele toestand van Jndië kan ook nog wel eens beter en veel beter worden.

Op den verjaardag van onze Koningin in 1894, vlak na de vreeselijke Lombok-catastroplie en toen iedereen nog geheel onder den indruk daarvan verkeerde, zeide onze toenmalige Gouverneur-Generaal in zijn toespraak op het Groote Huis o. m., als men alles te boven zou gekomen zijn, dan zou ook met kracht gestreefd moeten worden naar verbetering van den toestand der Inlandsche bevolking. 1)

Sedert dien tijd is door de zorg der Regeering wellicht veel in 't belang der Inlandsche bevolking

1) Ik stond ver af, en 't is al lang geleden; 'kraeen evenwel den zin der woorden juist weer te geven.

Sluiten