Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve. De. opgaven worden in een verzegeld pakket van uit Batavia en Soerabaja naar de woonplaats der candidaten gezonden en op gelijke wijze ter beoordeeling teruggezonden. Wordt voor minstens twee van de zooeven genoemde hoofdvakken het praedicaat voldoende of hooger toegekend en voor het ééne overblijvende vak niet minder dan 4 (onvoldoende), zoo is de candidaat geslaagd, d. w. z. hij wordt voorloopig tot de H. B. S. toegelaten. Lot de kerstvacantie kan deze voorloopige toelating wegens gebleken gebrek aan ontwikkeling weer ingetrokken worden, 't Is wel aan te nemen, dat dit laatste alleen bij hooge uitzondering zal gebeuren. "V\ aar het admissie-exainen in optima forma jaarlijks veischeidene candidaten als nieuwe leerlingen toelaat, het overgangsexamen anderen tot een hoogere klasse bevordert, die later ongeschikt blijken voor die toelating, resp. bevordering, zonder dat daarbij van teiugzetting sprake wezen kan, daar zal men zich wel niet licht geroepen gevoelen tegenover de leerlingen van de Buitenbezittingen strenger op te treden. Ik houd het ervoor, dat bij een latere, definitieve regeling die „voorloopige" toelating ook wel in een gewone toelating, gelijk voor andere candidaten, zal veranderd worden. De woorden aanleg en ontwikkeling zijn m. i. juist gekozen. Het komt er niet in de eerste plaats op aan, of de candidaten bijv. eenige feiten meer of minder uit de geschiedenis kennen, maar wat zij weten moet hun voldoende duidelijk zijn en zij moeten eenigszins verband weten te brengen tusschen het geleerde. ' Over den aanleg kan het hoofd der

23

Sluiten