Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

school in ieder geval beter oordeelen, dan de bekwaamste examencommissie, ook al kon voor haar onderzoek tweemaal meer tijd gegund worden, dan wegens het groote getal candidaten mogelijk is.

Er zijn bezwaren ingebracht tegen de nieuwe regeling. Zoo zegt de heer V. in „Het Ondeiwijs van 4 Maart 11.: „Op 2e klasse scholen wordt Fransch meestal niet onderwezen; op vele van die scholen, en ook op die der andere genoemde plaatsen, behoudens een enkele uitzondering, hebben de onderwijzers geen bevoegdheid die taal te onderwijzen; in ieder geval behoeven ze die niet te hebben, en kunnen ze dus onmogelijk allen een verklaring afleggen omtrent de mate van kennis der candidaten in alle voor het examen vereischte vakken".

't Gemis van de bevoegdheid om de Fransche taal in de lagere school te onderwijzen zou dus de onmogelijkheid insluiten om een verklaring af te leggen, dat een leerling zooveel Fransch kent als het programma van de eischen voor het toelatingsexamen0 vordert!? Doch wij behoeven daar niet verder op door te gaan, want op die plaatsen, waar op de school geen Fransch onderwezen wordt, zullen zich in den regel ook wel geen candidaten aanmelden. Mocht er een enkele zijn, die privaatonderwijs in het Fransch genoten had, wel, ook voor hem zou het m. i. volstrekt niet \ an zeif spreken, dat het hoofd der school de geviaagde verklaring moest weigeren op grond van onbevoegdheid.

Want even goed als hij in andere vakken in-

Sluiten