Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeren inspecteurs van het lager onderwijs om bij hunne jaarlijksche schoolbezoeken, waar dit noodig blijkt, de onderwijzers door bespreking beter op de hoogte te brengen van de exameneischen in de praktijk. Zij toch zijn óf daarvan op de hoogte óf anders in elk geval in de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen. Ook kan de gewone publiceering van de schriftelijke opgaven en liefst ook van een reeks mondelinge vragen, zooals die in de verschillende vakken gesteld worden, van groot nut zijn.

Ik geloof, dat de heer V. veel te pessimistisch oordeelt, waar hij als zijn meening uitspreekt, dat wellicht dan negen van de tien voorloopig toegelatenen vóór Kerstmis de verdere toegang ontzegd zal worden (volgens art. 9 van het nieuwe besluit), of wel dat het kassian-systeem toegepast en daarmee de school met twijfelaars bevolkt zal worden. Ik geloof, dat de praktijk anders zal leeren. Wel zal. vooral in den beginne, nu en dan een leerling door liet hoofd van zijn school geschikt verklaard worden, die achteraf blijkt heelemaal niet klaar te wezen, maar over een dergelijke uitzondering mogen de leeraars aan de H. B. scholen eerst klagen, zoodra de admissie-examens aan deze scholen zelve geene of anders toch slechts sporadisch voorkomende teleurstellingen opleveren.

Maar de hoofden der scholen zullen de nieuwe regeling niet aangenaam vinden zegt men, en ik wil het graag gelooven, doch met dat doel is het voorschrift zeker ook niet in 't leven geroepen. Zij mogen een verklaring, als in het regeeringsbesluit

Sluiten