Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen allen maai' beginnen. Gij komt bij niemand kijken, geen enkel oogenblik; ge zorgt alleen, dat samen spreken of afkijken hun onmogelijk is, overigens bemoeit gij u heelemaal niet met hun taak, die door allen binnen den daarvoor bepaalden tijd moet ingeleverd worden. — Zoo geschiedde en nu moest de hoofdonderwijzer erkennen, wat ik vooruit wist, n.1. dat het thans verkregen resultaat heel anders, d. i. veel minder gunstig was.

Zal ik nu ook nog een paar aanmerkingen maken, één op het cijfer 5 dat niet eenvoudig voldoende

voorstelt, verder op doch dat zijn beide zaken

van ondergeschikt belang; later kan er bij een nadere, definitieve regeling op gelet worden.

Het thans verkregene worde met ingenomenheid aanvaard, en ieder, die tot de uitvoering moet medewerken, doe zijn best om dit geheel in den geest van het nieuwe voorschrift te doen en zoo een eerlijke proet te nemen. Ik voor mij geloof aan het welslagen van die proef.

S., 11 Maart 1899.

Sluiten