Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v an de betrokken superieuren, mits hij, waar de zaak daartoe aanleiding geven mocht, steeds het audiatur et altera pars indachtig zij, waarbij het audiatur niet letterlijk behoeft te worden opgevat.

De regeling der laatste jaren, waarbij de Directeur van het Departement van Onderwijs, Eeredienst en ■ Nijverheid alleen op bepaalde uren te spreken is, urgente gevallen uitgezonderd, is clan ook zeker eene verbetering, die den Directeur tijd zal sparen en het hem mogelijk zal maken op de andere dagen ongestoord te werken.

Zeker zullen er nu en dan gevallen zijn en blijven buiten de ambtelijke conferenties en besprekingen, waarin de Departementschef personen moet te woord staan, de wenschen of de grieven "v an ondergeschikte ambtenaren of van anderen moet aanhooren, of waarin hij het zelf willen zal. dat ambtenaren zich bij hem vervoegen, bv. voor 't eeist uit Nederland aangekomen jonge ambtenaren. Een vriendelijk woord tot hen gericht heeft waarde voor die ambtenaren en tevens voor den tak van dienst, waarbij zij geplaatst worden.

Verder zou onze Departementschef, en dit geldt misschien ook van zijne ambtgenooten, wél doen, geloof ik, als ZEd. deed, wat een Engelsch schrijver den Ministers van zijn land aanraadt, nl. in de wachtkamer voor het publiek eene kennisgeving te doen ophangen, die ongeveer als volgt zou moeten luiden: Lettende op de vele onaangenaamheden, die voor het publiek ontstaan zijn uit mondelinge mededeelingen, verkeerd verstaan of onjuist herinnerd, acht ondergeteekende het zijn plicht om allen, die

Sluiten