Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD TOT BESLUIT.

Aan 't einde van mijn beschouwingen gekomen, wensch ik nog enkele regelen hieraan toe te voegen. Sedert ruim twintig jaren ben ik werkzaam bij het openbaar onderwijs in dit land der zonne, het land, waarmee ik in zoo vele opzichten sympathiseer. Het behoeft dus niemand te verwonderen, dat de belangen van liet onderwijs in Tndië mij ter harte gaan. Het zou mij dan ook hoogst aangenaam wezen, zoo dit boek, direct of indirect, nut mocht stichten. Ik vlei mij dat dit mogelijk zou zijn, als, aan de eene zijde, onze hooge en hoogste ambtenaren enkele opstellen van algeineene strekking,

cj o'

zooals over het Inlandsoh Onderwijs, Uitgebreid Lager Onderwijs e. d., met de noodige aandacht wilden lezen en overwegen. En als verder zij, die, even als ik, dagelijks met de praktijk van het onderwijs te doen hebben, ook de door mij behandelde zaken uit die praktijk hunne aandacht waardig keurden.

Voor eerstgenoemden, dus voor hen, die door hunne ambtelijke positie invloed kunnen uitoefenen op ons onderwijs, beroep ik mij op een voor Indië merkwaardig woord. Toen onze tegenwoordige Gouverneur-Generaal de regeering overnam van zijn Ambtsvoorganger, verklaarde Z. Exc, dat hij steeds ernstige aandacht zou wijden aan de adviezen,

Sluiten