Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeld wordt, zoo veel mogelijk aanhang te verschaffen. De dwaze gevoeligheid van Napoléon voor het schelden van de britsche pers, was de oorzaak van den twaalfjarigen fransck-engelschen oorlog, die met zijn val eindigde. Liebknecht, de afgevaardigde in den duitschen rijksdag, dankt zijn invloed aan zijn veroordeelingen wegens majesteits-schennis.

Het gezag moet onafhankelijk blijven van de openbare meening, gewoonlijk publieke opinie genoemd. Want de openbare meening is lichtvaardig en wispelturig, dus onbetrouwbaar. Het grieksche gezag schikte zich naar de openbare meening, die met een meest dollen geestdrift een meest onzinnigen oorlog verlangde, en die nu, op de stoffelijke en zedelijke puinhoopen van Hellas, het gezag terecht verantwoordelijk stelt voor de ellende, waarin diens inschikkelijkheid land en volk gedompeld heeft.

Het gezag bewijst het volk groote diensten, en heeft dus aanspraak op de dankbaarheid van het volk. Het volk schenkt het gezag groote voorrechten, en heeft dus aanspraak op de dankbaarheid van het gezag. Zonder gezag geen volk, zonder volk geen gezag, volk en gezag zijn een. Wanneer de vaderlandsliefde, evenals elke andere liefde, twee partijen tot één vereenigt, dan, ainsi va le monde! geeft de eene partij

Sluiten