Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan de andere, en zij, die het meest geeft, is niet de minst edele. Het gezag moet trachten steeds de meest gevende partij te wezen. Le peuple doit être le favori de son gouvernement! zoo waarschuwt Montesquieu, de voornaamste voorlooper van de groote fransche staatsomwenteling, beroemd schrijver van L'é«prit des lois.

De menschelijke onvolmaaktheid heeft tot gevolg, dat de mensch niets volmaakt kan voortbrengen. Dus, ook geen volmaakte wetten. Er bestaat geen wet, zelfs is geen wet denkbaar of zij vertoont, bij de uitvoering, lichte en donkere zijden, die waarschuwen, dat een kleingeestige opvatting, een al te strenge toepassing, tot onrechtvaardigheid leiden kan. Summum jus, summa injuria! Als hollandsche vertaling van deze spreuk zou kunnen dienen: Niet op de wet staan als een boer op zijn klompen. De fransche vertaling van Yoltaire is mooier en beter: qui riest que juste est dur, qui riest que sage est triste. Het handhaven van de wet, en toch daarvan weten aftewijken met geven en nemen naar den juisten maatstaf, is wel een der moeielijkste, maar ook een der schoonste, een der meest verhevene plichten van het gezag.

Het gezag moet meer dan gewone bekwaamheden weten optesporen, optemerken, aantemoedigen, dienstbaar te maken voor den staat of voor de maatschappij. II doit

Sluiten