Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noegen met wat ons toegeschikt of ontnomen wordt. Met andere woorden: wij hebben slechts toetezien. De gevolgen zijn bedroevend. Ons rijk Insulinde mist veel, al te veel, van wat een beschaafd land zijn volk te genieten geeft. De gelukkigen, die het bestaan, hetwelk zij hebben nagejaagd, verzekerd achten; de ongelukkigen, die de toekomst, waarvan zij hun leven lang hebben gedroomd, vernietigd zien; zij zoeken hun rust na hun arbeid, den balsem voor hun leed, niet in onze overheerlijke bergstreken, maar zij verlaten onze koloniƫn, om zich met hun schatten of inkomsten elders te vestigen. Ubi bene, ibi patria! Allen, wier omstandigheden hun verplaatsing toelaten, kiezen zich een ander vaderland, want in onze koloniƫn gevoelen zij zich niet goed, niet thuis, niet gelukkig, niet vrij.

Terwijl Madame Roland het schavot beklom, liet zij hare dwalende blikken rusten op een reusachtig beeld, opgericht ter eere van de vrijheid. De blijmoedigheid, waarmede zij tot op dit oogenblik den dood was tegemoet gegaan, week eensklaps voor de bitterste droefheid. Toen de beul haar op de noodlottige plank bond, barstte zij los in tranen, en aandoenlijk waren hare laatste woorden: 0, vrijheid, wat al misdaden worden in Uw naam bedreven!

De nakomeling, tot welke staatkundige richting hij

Sluiten