Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn hartstochten of belangen dit mochten wenschelijk achten, den krijgsraad samentestellen naar zijn keuze.

De krijgsraad wordt bijgestaan door een auditeurmilitair, overeenkomende met officier van justitie, dus vertegenwoordigende het openbaarministerie. Doorgaans behooren de auditeurs-militair tot de jongste rechterlijke ambtenaren. Ik heb er gekend, die te nauwernood de banken van de hoogeschool verlaten hadden. Het surtout pas trop de zèle! is onverstaanbaar voor hun jeugdigen ijver. Daarenboven, als student hebben zij geleerd om, wanneer zij het openbaar ministerie vertegenwoordigen, de wet onverbiddelijk streng uitteleggen en toetepassen, en het overtelaten aan de rechtbanken, om hunne overwegingen en eischen te wijzigen en te verzachten. Toegerust met zulk beginsel, hetwelk slechts de ervaring matigen kan, komen de auditeurs-militair bij de krijgsraden.

Een rechtbank heeft haar griffier. Een krijgsraad heeft geen griffier. Wanneer een of meer van zijn leden eigen overwegingen tegenover die van den auditeur-militair wenschen te stellen, dan rust natuurlijk op hen de taak, om die eigen overwegingen tot een behoorlijk pleidooi te bewerken en te beschrijven. De krijgsraad, die doorgaans zijn benoeming met ontevredenheid verneemt, wie kan bij zulk een rechtspleging gaarne rechter

Sluiten