Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het openlijk vertoon van godsdienstige begrippen, niet alleen in het belang van den godsdienstzin in het algemeen, maar ook in het belang van den godsdienst zelf, te veroordeelen, hoe veel te meer het streven van godsdienstige begrippen, om zich toeterusten met invloed op het staatsbestuur, op de wereldsche taak van gezag en van regeering. Alle volken hebben het noodlottige van dien invloed ondervonden, en niet het minst het nederlandsche volk. Wij hebben lang, al te lang, meer dan een eeuw, onzettend geleden onder de plakkaten van Karei V en Philips II, die, omdat de godsdienstige begrippen van hun bijgeloof niet door ons werden aangehangen, nederlanders bij honderdduizenden hebben overgeleverd aan de folteringen hunner onmenschelijke Inquisitie, bloeiende nederlandsche gewesten hebben veranderd in kerkhoven, rood van vuur en van bloed.

Prins Willem I, wien wij niet alleen onze onafhankelijkheid, maar ook onze godsdienstvrijheid te danken hebben, waarschuwde ons ernstig, dringend, telkens, aanhoudend, 0111 toch eiken invloed van godsdienstige begrippen op ons staatsbestuur, zorgvuldig als verderfelijk te weren. De ervaring, waaraan de Vader van ons vaderland zijn waarschuwing ontleende, is sedert ontzachlijk toegenomen. Elke bladzijde van de wereld-

Sluiten