Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen of willen onderwerpen? Zou de nederlandsche wet niet mogen beletten, dat het aantal hadji's in onze koloniën willekeurig toeneemt?

Onze christelijke geestelijken, zoowel in Nederland als in onze koloniën, mogen zich niet vestigen waar zij willen. Hun standplaats wordt door de regeering aangewezen. Nog niet lang geleden werd Dr. J. G. Scheurer, arts tevens zendeling, door onze regeering verboden, zich te Soerakarta te vestigen, tot groote blijdschap van Djocjacarta, wier bevolking nu kosteloos geniet van de weldaden, die deze menschlievende geleerde de lijdende menschheid onvermoeid bewijst. Waarom zouden wij dan moeten toezien, dat de Mekkaganger, door den Mohammedaan als geestelijke geëerbiedigd, zich een woonplaats naar welgevallen kiest?

Mijn lezer, die zich met deze beschouvingen mocht vereenigen, zal mij toegeven, dat de godsdienstvrijheid wel degelijk toelaat, de bedevaart naar Mekka met hare gevolgen, die nu onbelemmerd zijn, door wetten te beperken.

Op den 28den December van het vorige jaar, werd door den heer van der Biesen, lid van de Eerste

Sluiten