Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vende had ik, behalve op aadere bloeiende nederlandsche gewesten, meer bepaald het oog op het bloeiende nederlandsche gewest Groningen. Alva had het leger van Graaf Lodewijk, bij Jemmingen, overwonnen en vernietigd.

De volgende regelen zijn door mij woordelijk overgenomen uit het meergenoemde werk van Motley.

Twee dagen later trok het spaansche leger naar Groningen terug. De bladzijde der geschiedenis, die zijn zegevierenden tocht vermeldt, ziet zwart van schanddaden en rood van bloed. Alle gruwelen, welke den doortocht van vijandelijke benden door een weerloos land plegen te vergezellen, werden hier gepleegd. Toen Alva met de achterhoede van zijn leger terugkeerde, was de geheele lucht rood van den aanhoudenden brand, de aarde zelve scheen in asch verkeerd. Elke boerenstulp, elke pachthoeve, elk dorp aan den weg, was tot den grond toe verbrand (Motley, II. 362).

Vierde traag.

Uit vertrouwbare bronnen te bewijzen, dat het nederlandsche volk niet het „bijgeloof" van Karei en Filips aanhing. Let wel, het nederlandsche volk ten tijde van de plakkaten van Karei en Filips.

Antwoord.

Het misnoegen, de schrik, de gramschap van het

Sluiten