Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied, waar Rusland zijne voornaamste belangen heeft saamgetrokken. Rusland, gedrongen door zijn volksbelang, streefde naar den aanleg van die verlenging; en Engeland, natuurlijk niet om daarmede Rusland aangenaam te wezen, streefde daarnaar evenzoo. Van beide zijden werd gedaan, wat gedaan kon worden om het doel te bereiken. Engeland gebruikte zelfs een middel, hetwelk Rusland als eene bedreiging had kunnen opnemen. Engeland gaf China kennis, dat het vast besloten was, China te steunen tegen eiken aanval of tegen elke bedreiging met aanval, die China zich mocht berokkend hebben, door het geven van toestemming aan een britsch onderdaan, om een spoorweg aan te leggen, of om aan den aanleg daarvan deeltenemen, of om andere openbare werken te ondernemen. En deze kennisgave werd voorgelezen, zoowel in het Hooger als in het Lager Huis.

China beantwoordde deze kennisgeving, vooreerst met een recht hartelijke dankbetuiging voor zóó veel welwillendheid; vervolgens met de verzekering, dat China noch bedreiging noch teeken van bedreiging van eenige mogendheid ter wereld ontvangen had. En China gaf den spoorwegaanleg aan Rusland. (')

(1) Revue des deux monde», t Septembre 1898, pages 234—235.

Sluiten