Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarenboven ook om andere redenen niet aannemelijk. In de Memorie van Toelichting staat tevens te lezen: de clieptreding van 57 d.M. veroorlooft de pantserschepen om, zoowel bij gewoon als bij springtij, dagelijks gedurende vele uren te Soerabaja binnen te vallen. Nu moet een geraamde diepgang van 57 d.M., voor de werkelijkheid, waarmede ik den oorlog bedoel, minstens op zes meter gesteld worden. Het laagste water Oostgat Soerabaia is slechts 41 d.M., en het hoogste niet meer dan 60—68 d.M., zoodat voor de werkelijkheid onmogelijk meer dan zes meter als hoogsten waterstand kan worden aangenomen. De pantserschepen zullen das, in den oorlog, niet dagelijks gedurende vele uren, maar zij zullen zelden of nooit te Soerabaja kunnen binnen vallen. Welk een toestand voor de pantserschepen, wanneer zij door een overmachtigen en sneller loopenden vijand worden aangevallen! Zij kunnen het gevecht niet vermijden, want hun snelheid is te gering; zij kunnen zich niet onder den wal bergen, want zij zijn volkomen ongeschikt voor den kustoorlog: zij kunnen niet in een haven wijken, want hun diepgang is minstens zes meter, en de hoogste waterstand van den toegang tot de eenige haven is hoogstens zes meter. Hun vonnis is reeds nu geveld, en de uitvoering wacht slechts op den oorlog.

De voordeelen, die de regeering onder III aan de

Sluiten