Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velden! En dan de tinmijnen van Banka! Nu is men in ons Indië, even als vroeger in den Transvaal, tegen de staatsontginning van mijnen. Later, als de ondervinding nog wat meer dan nu zal geleerd hebben, moge het dan niet te laat wezen! zal men in ons in Indië, evenals nu in den Transvaal, algemeen vóór de staatsontginning van mijnen wezen. Want de staatsontginning van bronnen en mijnen, behoedt niet alleen onze koloniën tegen de ontzettende rampen, die Transvaal en Oranje-Vrijstaat zoo diep ongelukkig hebben gemaakt; maar bevordert ook bij uitnemendheid, den bloei van handel en nijverheid, den bloei van land en volk.

Intusschen, mijn opstel moet niet dienen om de staatsontginning van alle indische bronnen en mijnen aanteprijzen, waartoe trouwens een gansch ander opstel noodig wezen zou; maar om optemerken, dat die bronnen en mijnen, geborgen in den grond, welke de indische bevolking behoort, voortaan door onzen staat moeten worden ontgind. Natuurlijk niet ten bate van de indische bevolking, want de indische mijnwet heeft dit, helaas, onmogelijk gemaakt. Maar om onze arme koloniën en hare arme bevolking, zoo veel mogelijk, al is dit ook met betrekkelijk weinig, te gemoet te komen in de onberekenbare schade, die het aannemen van de indische mijnwet haar berokkend heeft.

Sluiten