Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelde zich gekwetst, gegriefd, gehoond, beleedigd. Het wetsontwerp, in stede van met algemeene stemmen te worden aangenomen, werd door een overgroote meerderheid verworpen.

Ik hoorde, reeds lang geleden, deze gebeurtenis bespreken te 's Gravenhage, in Diligent ia, op een der winteravonden, die door de vereeniging Oefening kweekt Kennis aan letterkundige voordrachten worden gewijd. De spreker, een gevierd letterkundige, toonde meester te zijn, èn van het onderwerp, èn van het woord, èn van zichzelf. Zijn voordracht liet niets te wenschen over. De bijval, dien hij verwierf, was algemeen en groot. Alle aanwezigen veroordeelden Guizot, zooals de letterkundige dezen beroemden staatsman veroordeeld had. Allen toonden zich diep getroffen door deze waarschuwing, waarmede de begaafde spreker zijn beschouwingen eindigde: Één doode vlieg maakt de zalf des reukwerkbereiders walgelijk; één enkel woord kan eene weldadige redevoering schadelijk maken; het Compris? van Guizot veranderde zijn groote overwinning in een groote nederlaag.

Toch heeft deze lezing, afgescheiden van voordracht en letterkundige waarde, velen niet voldaan. De volksvertegenwoordiging was natuurlijk bevoegd den minister te bestraffen; en had zij hem, maar ook alleen

Sluiten