Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem, getroffen, de letterkundige, die slechts den minister veroordeelde, zou een juist standpunt hebben ingenomen. Maar de volksvertegenwoordiging was niet bevoegd, een wet, die zij in sprakelooze verrukking met zichtbare teekenen van hooge ingenomenheid had toegejuicht, te verwerpen, en daarmede een gansch volk, hetwelk zijne belangen aan haar had toevertrouwd, slachtoffer van hare gekwetste eigenliefde te maken. De minister vergreep zich, in een onbewaakt oogenblik, aan de goede vormen; de volksvertegenwoordiging toonde, dat het haar ontbrak aan plichtbesef. De letterkundige, beider fouten verhalende, had niet alleen den minister, maar ook de volksvertegenwoordiging, vooral de volksvertegenwoordiging, tot waarschuwend voorbeeld moeten doen strekken.

Deze geschiedenis, wel oud maar altijd nieuw, kwam mij voor den geest, bij het overwegen van de gebeurtenissen, die in de laatste maanden de aandacht der wereld op mijn vaderland gevestigd hielden. . De keizer van Rusland had voorgesteld, dat vertegenwoordigers van alle soevereine staten te 's Gravenhage zouden bijéén komen, om te beraadslagen over het stichten van den algemeenen vrede. (') De nederlandsche regeering, die dit voorstel had aangenomen,

(1) Zie opstel In 't Geweer! bladzijde 129.

Sluiten