Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twintigste eeuw met het jaar 1901 zal aanvangen. (')

Ook op godsdienstig gebied vertoont zich, vooral in deze dagen, zulk een drieste tegenspraak van de waarheid.

Vrede op aarde! Volgens het bijbelsch verhaal behooren deze woorden tot het lied, hetwelk door engelen, in den eersten kerstnacht, op de bethléhemsche velden gezongen werd. Lukas 2: 14. Al heel spoedig hebben menschen hieruit afgeleid, dat de Christus den oorlog van onze planeet verjagen zou. Want reeds Jezus zelf waarschuwde, zoo uitdrukkelijk mogelijk, tegen deze verkeerde opvatting van deze hemelsche belofte. Immers, wij lezen in Mattheus 10: 84: Meent niet, dat ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Jezus heeft een verkeerd uitleggen van deze zijn waarschuwing onmogelijk gemaakt, door daarbij deze voorspelling te voegen: Wanneer gij zult hooren van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zoo wordt niet verschrikt, want dit moet geschieden. Want

(1) Toch heeft zelfs Flammarion niet allen overtuigd. Het tijdschrift Vragen ran den dag, aflevering Februari 1900, bevat het opstel Op de grens ran twee eeuiren, hetwelk inet deze woorden wordt ingeleid: De vraag, of de 20e eeuw reeds is aangebroken, dan wel of wij ons nog in de 19e eeuw bevinden, een vraag die niet beslist beantwoord is

Sluiten