Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij to wonen, beliooren zij daarvan den Secretaris met opgaaf van adres kennis te geven, teneinde aanspraak te kunnen maken om te zijner tijd het vereischte Convocatiebiljet te ontvangen.

Art. 16.

Gewone bestuursleden, vallende in eene der redenen van uitsluiting, bedoeld bij artikel 14, worden van dat . oogenblik als buitengewoon lid aangemerkt.

Art. 17.

Vacaturen in het Bestuur worden door het Bestuur zelf aangevuld.

Art. 18.

Het Bestuur kiest uit zijn midden: een President, een Vice-President, een Thesaurier, een Redacteur van het Tijdschrift en een Secretaris.

De afdoening der dagclijksche zaken wordt opgedragen aan een Comité, bestaande uit: Voorzitter, Redacteur, Secretaris en Thesaurier , dat voor zoover het wenschelijk acht, zich andere bestuursleden toevoegt.

De bevoegdheid van het Comité wordt door het Bestuur nader omschreven.

Art. 19.

Eens in de drie maanden houdt het Bestuur eene gewone Vergadering.

Bovendien kan de President het Bestuur tezamen roepen zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt en moet hij zulks doen, wanneer hem daartoe door twee of meer leden het verzoek wordt gedaan.

Art. 20.

De Bestuursvergadering van het 4e kwartaal heeft plaats in de maand October.

Sluiten