Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NADERE REGELING van het bij art. 8 der Statuten van de Maatschappij bepaalde.

§ 1.

De bij art. 8 al. 1 der Statuten bedoelde gelegenheid om zich op het Tijdschrift der Maatschappij te abonneeren tegen ƒ5.— 'sjaars, wordt enkel geopend voor de ondergeschikten op landelijke ondernemingen en fabrieken, wanneer:

a. hunne chefs leden der Maatschappij zijn;

b. wanneer de ondergeschikten een traktement van ƒ 250 of minder ontvangen.

§ 2.

Het abonnement wordt verzocht door tusschenkomst van den betrokken chef, die daarbij het onder sub. 2 § 1 bepaalde in acht neemt.

Het verzoek gaat vergezeld van het verschuldigd abonnementsgeld.

De President,

G. A. de Lange.

De Secretaris, P. H. van dek Kemp.

Sluiten