Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Directie kan de overschrijving of aanteekening weigeren, wanneer de vereischte bescheiden ontbreken of onvoldoende zijn, maar is in geen geval voor de geldigheid der gedane overschrijving of aanteekening, aansprakelijk.

De kosten voor elke overschrijving of aanteekening verschuldigd, worden door de Directie vastgesteld bij afzonderlijk reglement, waarbij tevens, voor zooveel noodig, nadere bepalingen omtrent de inrichting van de registers worden gemaakt.

Artikel 10. *

De Directie is bevoegd, op kosten van den Aandeelhouder, diens bewijzen van Aandeel in te trekken en onbruikbaar te maken, tegen afgifte van nieuwe, zoomede, ingeval van vernietiging of vermissing'van Bewijzen van Aandeel, nieuwe te verstrekken.

De voorwaarden, waarop dit laatste geschiedt, worden vermeld in het bij Artikel 9 bedoeld afzonderlijk reglement.

Artikel 11.

De Deelhebbers zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle beloop hunner Aandeelen.

Artikel 12. *

Het stemrecht in de Nederlandsche Handel-Maatschappij wordt uitgeoefend door de Stemgerechtigde Deelhebbers.

Stemgerechtigde Deelhebbers zijn zij, die door de

Sluiten