Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebber, uit te brengen, kan gezamenlijk niet meer dan twaalf bedragen.

Artikel 18. *

De Algemeene Vergadering van Stemgerechtigde Deelhebbers beslist over:

1°. ontbinding of verlenging der Maatschappij, krachtens Art. 3 en 4;

2°. vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal; 3°. vermeerdering of vermindering van het aantal Directeuren ;

4°. wijziging der Artikelen van Overeenkomst; 5°. het op voordracht der Directie aangaan van ge!dleeningen;

6°. de onderwerpen, volgens de laatste alinea van Art.

14, door Stemgerechtigde Deelhebbers op te geven; 7°. alle zoodanige onderwerpen, waaromtrent de Directie en Commissarissen, volgens deze Artikelen van Overeenkomst, niet bevoegd zijn te beslissen, of waarvan door hen de behandeling in eene Algemeene Vergadering gewenscht wordt geacht.

Jaarlijks, aanvangende met 1876, wordt, na de goedkeuring der Balans, eene Algemeene Vergadering gehouden. Zoodanige Vergadering wordt minstens veertien dagen vóór den daartoe bepaalden tijd bijeengeroepen.

§ 2. Van de Commissarissen en hunne plaatsvervangers.

Artikel 19.

Er zijn dertien Commissarissen, waarvan één door den

Sluiten