Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning als Deelhebber, en twaalf door de Kies-Colleges der Stemgerechtigde Vennooten te benoemen.

De Kies-Colleges benoemen een gelijk getal Plaatsvervangers.

Artikel 20. *

Om Commissaris of Plaatsvervanger te kunnen zijn, moet men zijn Nederlander en in het volle genot der burgerlijke en staatkundige rechten als zoodanig, en op de registers der Maatschappij bekend staan als Deelhebber voor een bedrag van ten minste vier duizend gulden.

Commissaris of Plaatsvervanger kunnen niet zijn personen, die bij de Maatschappij in eenige betrekking werkzaam zijn, waaraan eene vaste belooning verbonden is.

Artikel 21. *

De benoeming van Commissarissen en Plaatsvervangers geschiedt door de Stemgerechtigde Deelhebbers, die tot dat einde worden vereenigd in zes Kies-Colleges, te houden in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, 's Gravenhage en Leiden.

Tot het voorzitterschap in deze Kies-Colleges worden uitgenoodigd de Presidenten der Kamers van Koophandel en Fabrieken. Bij ongezindheid of verhindering van dezen, wordt bij de Kies-Colleges te Amsterdam en Rotterdam het voorzitterschap waargenomen door een' der niet aan de beurt van aftreding zijnde Commissarissen voor die plaatsen, en in de andere steden, door een' aldaar

Sluiten