Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevestigd Stemgerechtigd Deelhebber, die alsdan daartoe door de Directie worden uitgenoodigd.

Artikel 22. *

Het Kies-College van elke plaats is samengesteld uit de aldaar gevestigde Stemgerechtigde Deelhebbers.

Stemgerechtigde Deelhebbers, die niet in eene der zes in Art. 21 genoemde plaatsen gevestigd zijn, kunnen zich bij een der Kies-Colleges, te hunner keuze, doen inschrijven, waartoe eene schriftelijke aanvrage bij de Directie vereischt wordt.

Ieder blijft behooren tot het Kies-College waarbij hij is ingeschreven, totdat van de verandering van woonplaats of keuze, schriftelijk aan de Directie is kennis gegeven.

Omtrent de uitoefening van het stemrecht en de vertegenwoordiging in de Kies-Colleges, gelden dezelfde bepalingen, als bij Art. 17, ten aanzien der Algemeene Vergadering zijn vastgesteld.

Artikel 23.

Elk Kies-College verkiest het navolgend getal Commissarissen en Plaatsvervangers:

Amsterdam. . vier.

Rotterdam. . vier.

Dordrecht. . een.

Middelburg . een.

\s Gravenliage. een.

Leiden. . . een.

Sluiten