Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Subalterne Waterstaats Ambtenaren

in Nederlandsch Indië.

Onder de Subalterne Waterstaats-Ambtenaren in Ned. Indië, verstaan wij in dezen brief de gediplomeerde Architecten en Opzichters van den Waterstaat en 's lands B. O. W.

Zij zijn voor een deel uit Holland gezonden, voor een deel in Indie aangesteld. De laatstgenoemden vermeerderen jaarlijks, terwijl het aantal der eerstgenoemden evenredig vermindert.

Tijdens de Heer Van Bosse directeur van het departement der B. O. W . was, werd het corps van uit Holland voor het laatst aangevuld Door de latere directies werd blijkbaar geen aanvraag meer gedaan om versche krachten uit Holland. Zij werden althans niet uitgezonden.

Wel werden eenige in en voor Holland gediplomeerden (op eigen kosten naar Indië vertrokken), bij aankomst in vasten dienst geplaatst.

"V oor de Hollandsche bouwkundigen is die gestaakte aanvulling van uit Holland allerminst te betreuren, en het is een vraag, of bij de bestaande bepalingen en traktements-regeling iemand, zoowel de in Holland als in Indië geborene, zou kunnen worden aangeraden bij den Indischen Waterstaat in dienst te treden. Hoewel bij den Hollandschen Waterstaat het aanbod om in dienst te treden eveneens grooter is dan de vraag naar opzichters, verhinderde dit niet dat de positie dier ambtenaren nog niet lang geleden verbeterd is.

Zooals bij meerdere diensttakken is het ook bij den Waterstaat m Indië; het diploma voor den Hollandschen Waterstaat is wel voldoende voor Indie, dat voor Indië niet voldoende om in Holland in vasten dienst bij het Rijk geplaatst te worden.

Het examen voor den Hollandschen Waterstaat duurt gewoonlijk twee dagen, dat voor den Indischen vijf, zes of zeven dagen.

Hij, die met het Hollandsche diploma naar Indië vertrekt, komt op de ranglijst boven dengeen, die het diploma in Indië verwierf.

Waar eerst sterk werd geijverd om opzichters uit Holland in den dienst te krijgen, werd dit bij verandering van Directies nagelaten; later werd zelfs getracht Javanen op te wekken om aan het examen deel te nemen en van de ingenieurs daartoe medewerking verzocht.

Het aanvangsalaris van den opzichter B. O. W. isƒ150,— 's maands waarvan evenals bij alle ambtenaren de gewone kortingen afgaan. Als

Sluiten