Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed toezicht leeren werken, meten enz.; dan bij eene irrigatie afdeeling waar ze in volle ontwikkeling en in de kracht van hun leven zijn, terwijl de zware taak die eigenschappen vordert en ten slotte bij den gewestelijken dienst. Een ieder weet dan, waaraan hij zich te houden heeft. Onwil en voorgewende onkunde of ziekte zullen dan verdwijnen, want wie niet deugt voor het eene, zal ook niet voldoen in het andere, is dan de stelregel.

Doch in de eerste plaats behooren de traktementen herzien te worden. Dit kan reeds geschieden door de emolumenten van sommigen in 'slands kas te doen vloeien en het totaal bedrag te besteden ten nutte van het geheele corps.

Door een der eminentste ingenieurs van den Indischen Waterstaat is aangetoond, dat een rationeeler tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten mogelijk is, dat bij eene betere bezoldiging van de Opzichters bij afschaffing van postpaarden, die ambtenaren gebaat en het land niet geschaad zouden worden. Hij deed dit om de vele opzichters, die hij in .zijne afdeeling leerde waardeeren, voort te helpen.

Tevens erkent die ingenieur, dat het lastig is goede krachten in zijne afdeeling te krijgen en te houden, iets, waaraan bij de irrigatie afdeeling zooveel behoefte bestaat. Hij toont dit aan om de aan hem toegevoegden in mildere conditie te plaatsen. Als gevolg van dit niet genoeg te waardeeren streven, werd kort voor mijn vertrek uit Indië het oordeel gevraagd van de hoofden van Gewestelijken dienst, van afdeelingschefs en van eerst-aanwezend Waterstaats-ambtenaren, wat men dacht over eene gewijzigde manier van declareeren in den geest van het door dien ingenieur voorgestelde.

\ an traktementsverhooging in ruil voor minder inkomsten door declaraties, wordt in die aanschrijving niet gesproken, zoodat de angst gemotiveerd is, dat geheel tegen de bedoeling van den voorsteller in, men zal afnemen van hem, die eenig voordeel heeft, in plaats van toé te voegen, aan hem die te weinig ontvangt.

Hecht men aan het oordeel van mannen als BROOSHOOFT, van Sandick, Saltet, die hun meening reeds uitspraken, en vroeg men den ingenieurs, die nu in dienst zijn, om hunne meening te zeggen over de traktementen der opzichters, men kan er van verzekerd zijn, dat bijna eenstemmig voor verbetering zou worden gepleit.

Bij iedere reorganisatie hebben bedoelde ambtenaren het moeten ontgelden, steeds werd, als bezuiniging bevolen werd, öf aan het traktement, öf aan de promotiekansen getornd, zoo zelfs, dat nu voor de jongeren (en onder die jongeren behooren menschen met twaalf of meer dienstjaren) de kans, om eenmaal architect iste klasse te worden op eene bezoldiging van f 45°*— 's maands, onmogelijk is geworden. (Zie Ind. Bouwk. Tijdschrift ie jaargang No. i bladz. 5, No. 4. bladz. 48, No. 5 bladz. 65, No. 6 bladz. 84. enz. opgenomen in de bijlagen.)

De formatie geeft nu 10 architecten iste klasse op ƒ450, ; dit

klein aantal had evengoed weggelaten kunnen worden en vervangen

Sluiten