Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B ij 1 a g e B.

BOUWPOLITIE IN INDIË.

Overgedrukt van het Ind. Bouwk. Tijdsbhri/t, Tweede jaargang No. i.

Zooals bekend is, wordt hier in Indië de bouwpolitie vertegenwoordigd door de rooimeesters, welke door het bestuur worden aangesteld, doch geene bezoldiging van den Lande genieten.

Hun inkomsten bestaan in hetgeen zij den bouwers, volgens vastgestelde tarieven, in rekening kunnen brengen voor de rooiïngen, schouwingen en adviezen.

Deze instelling is van zeer ouden datum en dient vervangen te worden door meer doeltreffende maatregelen in het belang van veiligheid en gezondheid van het publiek.

Hier voor mij heb ik liggen een rooireglement voor een der gewesten op Java. De reglementen voor de andere gewesten zullen wel niet woordelijk met deze oveeenkomen, maar in hoofdzaak zal de inhoud daarvan wel dezelfde zijn. Ik kan dit reglement dus het rooireglement noemen.

In het reglement is niet bepaald, dat de rooimeester een bouwkundige moet wezen.

En toch dient dit zoo te zijn, want hoe kan een leek in het bouwvak een degelijk* advies uitbrengen hetrefïfende een bouwplan, of werkelijk toezicht houden op een bouwwerk?

Wel is in het reglement een staatje opgenomen, aangevende de minimum dikte, die noodig is voor verschillende soorten van muren, maar men zal toch niet willen beweren dat daarvan alleen de soliditeit van een gebouw afhangt.

Een rooimeester dient in de eerste plaats bouwkundige te zijn, "wil hij zijn taak naar behooren vervullen.

Van deze meening schijnt ook de Regeering te zijn, want zij bepaalde dat de rooimeesters gekozen moeten worden uit gewezen ingenieurs van den Waterstaat, genie-officieren, architecten en opzichters van den Waterstaat en bouwmeesters, terwijl later nog medegedeeld werd, dat, indien op een plaats geen bevoegde personen aanwezig zijn, ook actief dienende ambtenaren van den Waterstaat met de betrekking van rooimeester kunnen worden belast.

Is op een plaats geen bouwkundige aanwezig dan, maar ook eerst dan, kan dus die betrekking opgedragen worden aan een niet-deskundige.(*)

In den beginne schijnt het ambt van rooimeester steeds door een bouwkundige vervult te zijn geweest, althans het was regel, dat de Eerstaanwezende Ingenieurs van den Waterstaat tevens rooimeesters waren, ook

C) Neen nooi'. dan behoort het ambt tijdelijk onuitgevoerd of een oproep in de dagbladen geplaatst. De waarneming van het rooimecsteischap door een leek is een „onding."

[Red.

Sluiten