Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ten 3e' genoemde doet hij altijd, want daar zijn de inkomsten aau verbonden. Het bestaat in het afgeven van soms ongeloofwaardige verklaringen en het vermelden der kosten daarvan.

Het ten 4e- genoemde zal hij misschien ook doen, maar gewoonlijk laat hij het aan de politie over. Bovendien betreffen de overtredingen gewoonlijk kleine bouwerijen in de kampongs, waar toch niet veel aan te verdienen (?) is, en men maakt zich zoo gauw vuil door het wandelen in die morsige steegjes.

Het ten 5e- genoemde doet hij, voor zooveel betreft de hoofden wandelwegen.

Maar bezoekt eens de achterwijken van een plaats, wijken, waar zelden of nooit een „hooge oome" komt, en ge zult zien dat een degelijke bouwpolitie daar vooral noodig is.

Stinkende goten en riolen, half ingestorte daken, hellende en gescheurde muren, die het leven van den voorbijganger bedreigen en meer van die fraaiigheden zijn daar scheering cn inslag.

Wij zien dus, dat het voornaamste gedeelte van de taak van den rooimeester thans bestaat in het innen der belasting op het bouwen, en dat zulks niet voldoende is om een bouwpolitie te vertegenwoordigen, zal iedereen moeten toegeven.

Was de bouwkundige rooimeester van vroeger reeds onvoldoende door gemis aan een deskundige inspecteur, de tegenwoordige niet deskundige rooimeester is geheel en al een wassen neus.

En toch zou gemakkelijk een betere toestand te krijgen zijn. Men belaste de ambtenaren van den Waterstaat met het toezicht op de particuliere bouwwerken, onder controle van de Afdeelingschef, en late de kosten van schouwing en rooiïng in 's lands kassen storten.

De bouwpolitie zou dan verbeterd en 's lands schatkist gestijfd worden.

De architecten en opzichters van den Waterstaat zullen tegen deze uitbreiding van hunnen werkkring zeker geen bedenking hebben, indien de tengevolge daarvan in 's lands kas vloeiende gelden (ruim ƒ 40.000 's jaars) ten goede kunnen komen aan de gevraagde lotsverbetering. B. X.

Bijlage C.

STAATSTOEZICHT OP STOOMTRAMWEGEN.

Overgedrukt van het Ind. Bouiuk. Tijdschrift. Tweede Jaargang No. 2.

Tot den werkkring van de ambtenaren van den Waterstaat behoort sedert eenige jaren ook het toezicht op den aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen.

Dit toezicht is noodig ter voorkoming van ongelukken tengevolge

Sluiten