Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W aar ambtenaren recht hebben op een Gouvernementswoning, doch waar die niet beschikbaar is, wordt daarvoor een vergoeding uitgekeeid, natuurlijk met het doel, voor dien prijs een partuculiere woning te huren.

Ook hiervoor heb ik geene cijfers kunnen raadplegen, maar het is ons allen bekend, dat er van die indemniteit een zoet winstje overblijft, wat oorspronkelijk in het geheel niet de bedoeling was.

Billijkheidshalve zal er een tijd komen, dat het Gouvernement niet méér geeft, dan werkelijk noodig is, maar of dit ten voordeele zal komen van de waterstaats-ambtenaren, al hebben die dit nog zóó noodig, dat is eene vraag, waarop eerst een antwoord kan komen, indien een machthebbende zich het lot van deze ambtenaren aantrekt.

X.

Geachte Redacteur!

Mag ik middels ons orgaan mijne collega's even op de hoogte brengen van een kansberekening op promotie ?

Ik weet niet, wanneer het eerste nummer van het blad verschijnt, doch bijzondere haast is er bij mijn stuk niet, zooals u zien zult.

Mocht er naar aanleiding van deze berekening toch maar een periodieke tractementsverhooging worden toegestaan, want u zult toestemmen, dat, zooals 't nu gesteld is, de vooruitzichten al zeer treurig zijn.

Wanneer mijne berekeningen op één of twee slechte promotiejaren, dan zou men aan scheeve voorstellingen kunnen denken; nu echter een reeks van vier of vijf jaren is aangenomen, nu behoeven de cijfers voor de toekomst niet als geheel verwerpelijk beschouwd te worden.

Van i Januari 1894 tot 31 December 1897 maakte 9 opzichters 2e klasse promotie tot ie klasse, of gemiddeld per jaar 2.25.

Er waren 31 December 1897, 50 opzichters 2e klasse, voor promotie in aanmerking komende ; a la suite gevoerden niet medegeteld. De tweede klassers, die nog examen zullen doen voor ie klasse, stellen we op te wegen tegen degenen, die den dienst binnentijds verlaten zullen, dan houden we het getal 50.

1 er jaai een promotie van 2.25 geeft dus voor nommer laatst dei 2e klasse een kans om na 22 jaar, dus in 1920 opzichter ie klasse te worden.

Van 1 Januari 1893 tot 31 December 1897 dus in 5 jaren, promoveerden 3 opzichters ie klasse tot architect, dus per jaar 0.6.

Stelt men hen, die het examen nog zullen doen, gelijk aan hen, die den dienst binnentijds verlaten, dan heeft bij het totaal aantal gediplomeerden op 31 December 1897 n.1. 54 het laatste nommer na 90 jaar of in 1988 kans architect 2e klasse op een tractement van ƒ 300 te worden !!

Een der jongere opzichters der B. O. IV.

Sluiten