Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gunstig onthaal, dan zullen, met inachtneming van de voorgenomen bestuursreorganisatie ten volgenden jare (vermindering van het aantal residenties met 5 op Java en Madoera 18 architecten geplaatst kunnen worden — n. 1. 14 als eerstaanwezenden en 4 voor den plaatselijken dienst te Weltevreden, Tandjong Priok Semarang en Soerabaia — en in de Buitenbezittingen behalve op Timor en Billiton, 13 architecten,— allen eerstaanwezenden — dus te zamen 31.

De tegenwoordige formatie geeft aan 23 architecten, zoodat er een vermeerdering zou komen van 8 architecten, tegen een vermindering van evenveel oudste opzichters.

De nieuwe vaste formatie zal dan bestaan uit: 31 architecten en 160 — 8 — 152 opzichters. De in het request gevraagde betere bezoldiging als maatstaf nemende, zou deze nieuwe formatie maandelijks de volgende uitgaven aan tractementen vorderen:

20 architecten op ƒ 500 's maands ƒ 10.000

2 „ » » 45o „ n 900

9 » » » 4°o » » 3'600

53—8—45 opzichters „ „250 „ „11.250

3° n , .«i „ „ 6.750

37 „ „ „ 200 „ „ 7-4°o

22 „ « « 175 ft ft 3-85o

18 „ „ „ 150 „ » 2-75Q

Telt ƒ 46.500

De a la suite gevoerden:

10 opzichters op ƒ 250 's maands ƒ 2.500

10 „ , „225 „ , 2.250

5 » ft 11 200 „ „ 1.000

3 » « ft 175 ft » 525

10 „ „ 150 „ „ I-50Q

Telt/ 7.775

De verlofgangers.

3 architecten op ƒ 225 verl. tractement 's maands ƒ 675.—

1 jï « » 205 v « ft ft 205. -

1 „ „ ft 185 „ ft „ „ 185.—

1 opzichter „ „ 125 „ „ „ „ 125.—

3 » « » 112.50 „ „ „ ,, 337-5o

5 ft ft n '00 ft „ „ « 500.

2 ft » ft 87.50 „ jj „ „175*

Telt / 2202.50

2!\0

2 opzichters op ƒ ^ n. a. tract. 's maands / 166.665

200

1 ft ft ft —-— ft » ft ft •••:•» 66.66-»

150

2 ft ft» ^ ftft ft ft ft* ^o •

Telt / 333-33

Sluiten