Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij komt de toelage a f25.— 's smaands voor 54—8= ƒ 46

opzichters met architectsdiploma f 1150

en bovendien voor 20—8 = 12 diverse opzichters met meer

dan 15 Jarigen dienst a J 25 „ 300

Telt f 1420

(Hierbij is het ongunstigste geval voorgesteld n. 1. dat al deze gediplomeerden in actieven dienst zijn.)

De herziening der traktementen zou dus een maande-

lijksche uitgave vorderen van f 58.260.33»

of een jaarlijksche van „ 699.130.—

De passagekosten ie klasse vice versa voor 16 verlofgangers bedragen „ 22.800.—

Bij de tractementen opgeteld, verkrijgt men dan een

totaal van „ 721.930.—

Terwijl de tegenwoordige regeling kost „ 610.380.—

Zoodat een meerdere uitgave noodig zal zijn van f 111.5 50.—

Het is niet te verwachten, dat het personeel bij den specialen dienst op den duur op dezelfde sterkte zal gehouden worden; als de irrigatiewerken voltooid zullen zijn en wellicht reeds vóór dien (Solovallei?) dan zal een inkrimping van het aantal a la suite gevoerden niet uitblijven.

Laat ons aannemen, dat de helft (dus 19) van dat personeel behouden blijft en in de vaste formatie wordt opgenomen, dan zal eerlang het hierboven gevonden verschil minstens met 19 X het gemiddeld tractement — ƒ 200 X 12 — ƒ 45.600 dienen te worden verminderd. Maar al stelt men dtt geval buiten rekening, dan nog komt het ons voor, dat er middelen gevonden kunnen worden, om de jaarlijks terug komende grootere uitgaaf van ruim een ton te neutraliseeren. O. a. door invoering van de overtochtsregeling zooals door X. in het 3e nummer van dit tijdschrift bedoeld wordt.

Wijders zou het een verstandige economische en practische maatregel zijn, om over geheel Indië de rooimeesters af te schaffen, het toezicht op het bouwen en sloopen door particulieren op te dragen aan het personeel van den Waterstaat en 's Lands Burgerlijke Openbare Werken en de rooigelden in 's Lands kas te doen storten, — evenals van af het volgend jaar met de in- en overschrijvingskosten van vaste goederen zal geschieden, indien het wetsontwerp der bestuursreorganisatie aangenomen wordt.

En tegen dien maatregel zullen onze collega's, fungd. rooimeesters, wel geen al te overwegende bezwaren hebben, wanneer zij in ruil voor de thans wisselvallige bij- inkomsten op een beter geregelde vaste bezoldiging en promotie, benevens gelijkstelling met andere ambtenaren bij overtocht naar Europa erlangen.

Een som van f 44.120 (zie geschatte wisselvallige inkomsten in St. bid. 1890 No. 123) zal daardoor jaarlijks als nieuwe bate 's Lands

Sluiten