Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Het verheugt mij, dat de eerste uitgaaf van dit boekje binnen één jaar is uitverkocht en nu reeds eene tweede uitgaaf daarvan is verschenen.

Ook verblijdt het mij, dat de recensies zonder uitzondering zeer gunstig zijn. Een der beoordeelaars schrijft:

„Weer een kostelijk Zendingsverhaal, zelfs een, dat bijzonder mooi is, een helderen blik geeft op het inwendig en uitwendig leven der heidenen, op hunne nooden en behoeften, hunne zonden en verlangens, en tevens zeer duidelijk doet uitkomen het onderscheid tusschen die arme heidenen en de uit hen gewonnen christenen.

Men zou geld wenschen te hebben, om dit en vele dergelijke verhalen met kwistige hand in alle huizen te verspreiden."

Ja, dit zou zeer gewenscht zijn, want bij mijn bezoek als ouderling tref ik vele familiën aan, die niets, hoegenaamd niets van de zending weten. Een ander zegt: „Wie het leest wordt verkwikt door het getuigenis aangaande de wonderen van Gods ontferming, die ruwe heidenen leesbare brieven van Christus deed worden; zulk een discipel (als Johannes) uit de heidenen te hooren, hem te zien in zijn ijver, in zijn volharding, in zijne liefde, verkwikt het hart.

Sluiten