Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook woonden met den familienaam Hoeta Pea? Hun antwoord was: „Wij zijn van het dorp Pea, en onze koning is Bagotsitta en bij ons worden er velen gevonden met den familienaam Hoeta Pea. De vrouw van dezen man draagt dien naam."

„Is dat zoo?" vroeg Si Padi.

„Het is zoo; zij is eene zuster van Si Lontas en wij wonen in één huis."

Toen herinnerde Si Padi zich den naam zijns vaders en van zijn ouderen broeder Si Tinggi en sprak haastig: „Wacht een weinig, ik ga even in huis."

Hij deelde hier alles mede en wel onder tranen. Daarna ging hij weder tot hen, gaf hun een weinig rijst en tabak als geschenk voor zijne familie, en voegde er bij: „Zeg aan Si Lontas *), dat hij binnen vier dagen mij hier eens moet komen bezoeken."

Hij gaf aan die handelaren ook tabak. —Yerblijd gingen deze huns weegs, verwonderd over het gedrag van dien jongeling.

Op den door hem bestemden dag ging hij gedurig naar buiten, uitziende of de gewenschte persoon nog niet kwam. Het duurde niet lang, of hij zag twee mannen komen. Een van hen droeg een groot mes. Yoor zij nog bij hem waren, herkende hij Si Lontas, zijn broeder en het mes zijns overleden vaders met het hoornen hecht en den zilveren ring. Toen zij naderbij kwamen, zeide Si Padi tot mij: „Daar komt de zoon mijns oudsten broeders, Si Lontas, aan, dien ik ontboden heb." Ik antwoordde: „He! hoe kunt gij hem kennen ? hot is toch reeds zoo lang geleden, dat gij weggevoerd zijt."

„Zal ik ze roepen", vroeg hij, „opdat wij met elkander kunnen spreken ?" — Zeker!" was het antwoord. De twee

*) Si Lontas was de zoon van z\jnen oudsten broeder.

Sluiten