Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donkere vallei Silindoeng, toen nog vol woningen van geweld, en nu, na 35 jaar, een heerlijk land, beschenen door de Zon der gerechtigheid, waar door duizenden de lof Gods niet alleen veelstemmig wordt bezongen, maar in plaats van de vroegere wilde muziek ter eere van de machten deiduisternis, met orgel en luit, met trommel en fluit en tiensnarig instrument Zijn naam groot wordt gemaakt.

Voorwaar! Het koninkrijk is des Heeren en Hij heerscht over de Heidenen!

Hoe het met de tante van Johannes en hare zoons gegaan is ?

Na hare bevrijding door Si Padi is zij nog eens getrouwd geweest en toen gestorven. Haar oudste zoon is een aartsspeler geworden en in Baros als een schuldenaar gestorven. De jongste zoon, Si Toeri, (verteller) werd door de hoofden te Hoeta Pea bestemd, om als pand (slaaf) voor de speelschulden zijns broeders te dienen, maar een hunner gaf den raad, hem te brengen naar den zendeling in hunne nabijheid, te Pantjoernapitoe.

Si Toeri (Ernst).

Hoe een arme, zwakke wees een Pandita (zendeling) werd.

Niet lang nadat broeder Johansen in 1868 de zendingspost Pantjoernapitoe had aangelegd, kwamen twee heidenen tot hem met een kleinen zwakken jongen, die reeds veel doorleefd had, en nu de speelschuld zou moeten betalen van zijn ouderen broeder Si Boengalan, en dus slaaf worden, wanneer de Zendeling zich niet over hem ontfermde. Broeder Johannsen betaalde de schuld en Si Toeri bleef op don zendingspost. Door het geregelde leven, beter eten en

2

Sluiten