Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storen en wel een berg Dolok Saut genaamd, wiens kruin veelal in een zwaren nevel gehuld is, en waar naar het geloof der heidenen, één of meer booze geesten wonen, wier orakelspreuken door zijn medium (Hasandaran) altijd vervuld werden.

Daarom stond de priester, tevens medium, in hoog aanzien, en dit bracht hem geen klein gewin aan. Alet dezen bloedzuiger was Ernst gedurig strijdende en ofschoon hij in het redetwisten het niet tegen Ernst kon volhouden, bleef hij bij zijn dwaas bijgeloof; daarom besloot Ernst den strijd te beginnen in zijn sterkste vesting en die gelegenheid deed zich spoedig voor.

Om den Sombaon (geest) te eercn en hem te vragen om rijkdom, eer en aanzien, een lang leven en de verdelging hunner vijanden, werd hem een offer gebracht en feest gevierd.

Toen eens de muziekinstrumenten bespeeld werden, het medium danste en alles in vollen gang was, verscheen Ernst voor het huis des feestes. Het dansende medium zag hem door de geopende deur aankomen en als buiten zich zelf maakte het vreeselijke gebaren om Ernst te verhinderen binnen te komen; maar deze liet zich niet afschrikken. Toen Ernst binnen trad, nam de Hasandaran een pot met asch en stortte dien over hem uit. Zooveel mogelijk week deze uit. Nu dacht het medium zou Ernst het wel niet meer wagen binnen te komen. Doch deze schudde de asch zooveel mogelijk af, en was met één sprong de trap op en binnen. Het medium werd woedend, nam in de eene hand een lans en in de andere een zwaard en wilde Ernst dooden. Maar deze sprong achter den Datoe (priestertolk) tusschen den feombaon en het volk. En nu ging het wild door elkander. Het woedende medium vervolgde Ernst om den priester, die ongevraagd, ja tegen wil en dank, als schild voor

Sluiten