Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hannes, die naar den wensch van Bagoe Tjita opgegeten zou worden. Yoorwaar! Het koninkrijk is des Heeren en Hij heerscht onder de heidenen!

Si Padi (Johannes) als Christen.

Si Padi was niet lang in Aek Saroella terug of er kwam ook daar een zeer moeilijke tijd. Eerst werd ik vergiftigd door een boozen priester, en was vele maanden ziek. Daarna kwam de schrikkelijke aardbeving, waarvan ik boven sprak. Toon verhuisden we naar den overkant van de rivier Batang Toeroe, tegenover de markt Djoro.

Si Padi werd het bij toeneming helderder, dat, zou hij gelukkig zijn, hij vergeving van zonden moest hebben, en God dienen. Daarom verzocht hij mij, zijn meester, om tot het dooponderwijs toegelaten te worden, teneinde later den doop te ontvangen.

Aan zijnen wensch werd den llden Juni 1865 voldaan, waarbij hij op zijn verzoek den naam Johannes ontving. Hij dacht hierbij aan den Apostel Johannes, dien Jezus zoo innig lief had.

Het bleek spoedig, dat Johannes den Heer Jezus niet alleen liefhad voor zich zelf, maar ook voor zijn volk; dat hij kinderlijk in hem geloofde, en den geest des ootmoeds, der vrijmoedigheid en des verstands van Hem had ontvangen. Hij was niet alleen voor ons een zeer geschikte en trouwe dienstknecht, maar, wat meer zegt, een dienstknecht van Jezus Christus. Ik hoorde hem eens een vijftigtal heidenen het Evangelie prediken. Zij verdedigden hunnen afgodsdienst, zoo lang zij konden, eindelijk moesten zij allen zwijgen. Toen stond een oud man, leunende op zijn stokje, in hun midden op en sprak: ā€˛hoort mij aan! gij

Sluiten