Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breidde zich nu uit. Maar langzamerhand werd onze meester ziek en al zwakker, en daarom moest hij ons verlaten en zoo verliet hij ons en ging naar Europa. De zendeling Piise kwam in zijne plaats, maar voor korten tijd, want hij was bijna altijd ziek. Zijn opvolger was de zendeling Staudte. Gods Woord werd meer en meer verbreid, de zendeling was ook zeer ijverig, en bezocht de menschen ook veel in hunne dorpen, zelfs des nachts. Njonja Staudte was veel ziek, daarom werd de zendingspost verplaatst naar het gebergte. De christenen waren zeer ijverig en trouw in het helpen, ook werd eene groote kerk gebouwd. In dien tijd werd ook do groote conferentie te Pangaloan gehouden.

"V ele Europeesche en inlandsche zendelingen en honderden christenen uit de verschillende gemeenten werden vele dagen hier geherbergd en wij waren te zamen gelukkig in onzen (iod. Maar de conferentie besloot ook, dat onze meester naar Sipirok zou gaan voor zijne gezondheid, waar hij lateiontslapen is. Een opvolger was er hier niel. De zendeling Lhristiaansen voorzag nu in een en ander. Velen werden moedeloos, omdat er in Pangaloan geen herder was.

Daarop zond de zendeling Nommensen den zendeling Xessel naar hier; toen begon de gemeente weer op te leven, te meer omdat ook hij ijverig was in het verkondigen van (xods AVoord, ook in de dorpen aldaar. Toen hij ongeveer anderhalf jaar hier was, vertrok hij naar Silindoeng. Lateikwam de zendeling Bonn, maar die moest ook wegens ziekte zijner vrouw naar Europa; zijn opvolger is de zendeling Klijnstra. Onder al die veranderingen heeft do gemeente wel geleden, maar toch breidt het rijk Gods zich ook hier uit. Xu zijn in de vallei Pangaloan zes gemeenten niet even zooveel kerken en scholen. God is ons genegen, onze God geeft zegen! En nu: God moge onzen meester

Sluiten