Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ivlijnstra sterken en bevestigen en ons niet verlaten. Wij zijn zeer gelukkig, dat hij nu onze meester is. Onze mijnheer v. A. is begonnen, deze gemeente te stichten en nu zal mijnheer Klijnstra haar, naar wij hopen, bevestigen, uitbreiden en fondeeren, te meer omdat hij ook zeer ijverig is en daarbij zeer ernstig; want het is toch zoo, dat God alleen rust kan geven voor het hart in alle omstandigheden des levens, en gelukkig hij, die vrede heeft, want het is, zooals de zendeling Johannsen gedurig zegt: Een oud gebruik, wat er in is druppelt er uit!"

Na het ontslapen van zijne tweede vrouw in 94 zond Jobannes mij een langen brief, waarin hij mij veel en velerlei mededeelt van blijde en droeve tijdingen; dan schrijft hij ten slotte: „Nu moet ik U nog eene tijding melden, die wel geschikt is, ons bedroefd te maken naar het vleescli, maar tevens ook om verheugd te zijn in den geest; den 14den Juni nam God de Heere Dina mijne tweede vrouw tot zich. Zij verheugde zich in het vooruitzicht van heen te gaan en zong: Mortoewa, mortoewa, sasoede na persaja di Jezus Christus Toehanta, Ija dohangoloeanta Doeng mate pamatangta, d. w. z. zalig, zalig, allen die gelooven in Jezus Christus onzen Heer. Hij is ons leven ook na den dood onzes lichaains. Daarop bad zij en zeide: o God, U beken ik al mijne zonden, wees mij genadig, vergeef mij alles, in Uwe handen beveel ik mijnen geest, Uw wil geschiede; — en zij was niet meer. Bij de begrafenis was de heele gemeente tegenwoordig, en ging mede naar het kerkhof.

Het is waarlijk smartelijk voor het lichaam, wanneer een lid wordt weggenomen, maar welke vreugde voor den geest, dan te weten, dat dat ontbrekende lid bij onzen God in heerlijkheid is.

Alles, wat op deze aarde is, goederen, rijkdom, eere,

Sluiten