Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtvaardig worden voor God. Hoe zal iemand vliegen, die geen vleugelen heeft? Zoo zijn zij, die door de wet onschuldig willen worden. De wet heeft als moeder twee dochters: lo ons de zonde te toonen, en 2o ons tot Chiistus te leiden; daarom is de wet als een spiegel om de onreinheid en vlekken in het aangezicht te toonen en te zeggen: Laat u door den Heere Jezus reinigen, want dit kan de spiegel niet. Ook is de wet als een toom, 0111 ons te leiden van den weg der zonde tot den weg der waarheid en des levens. Ook is de wet als een schild, om ons te beschermen tegen de zonde, want de duivel gaat om als een brieschende leeuw, zoekende, ons te verslinden; 1 Petri 5:8. Wat de wet van ons eischt, kunnen wij uit ons zeiven niet volbrengen, maar wij ontvangen het alleen door het geloof in God den \ader, den Zoon en den Heiligen Geest, welke geen lust heeft in den dood des goddeloozen; Ezechiƫl 33:11. God alleen kan het geloof in ons hart werken door den Heiligen Geest, daarom is het geloof ook niet aller; 2 Thessalonicensen 3 : 2. Alleen de ootmoedigen en die nederig van hart zijn, die hunne ellende hebben leeren kennen en verslagen zijn vanwege hunne zonden, ontvangen genade van God, want met de zelfkennis gaat gepaard kennis van Christus den gekruiste, want God was in Christus, de wereld met zich zeiven verzoenende; 2 Korinthe 5 : 19. Dat is onze verlossing van de zonde, en het handschrift, dat tegen ons getuigt, heeft Hij uitgewischt en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht.

De Heilige Geest fluistert hun, die bezwaard zijn van geest wegens hunne zonden, toe: Jezus Christus is voor u gekruist, opdat Hij u van de z nde verlosse! Zooals Jehova zegt; Jesaja 1 : 18: Al waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als

Sluiten