Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel aan dan! God moge mij sterken om hen te onderwijzen en voor te gaan in de vreeze des Heeren.

De vrouwen der ouderlingen komen Zondagmiddags tot mij om nader onderwezen te worden. Dit geschiedt vragende en antwoordende. Ik begin veelal te vragen over de preek van den vorigen Zondag maar ook van des morgens De antwoorden zijn dikwijls nog gebrekkig, maar toch doe ik ook dat werk met vreugde in de hoop, dat het altijd beter worde en zij het woord Gods in het hart mogen bewaren en dat zij mogen doen als de inwoners van Berea; Hand.

: 11; opdat zij altijd beter leeren verstaan de genade Ixods in Jezus Christus zijnen Zoon.

Een ding zoekt de Heere Jezus boven alles bij ons namelijk, dat wij hongeren en dorsten naar Hem; dezulken roemt hij zalig; Mattheus 5 : 6.

Dat liet ons meer een behoefte worde te luisteren naar Zijn woord en het in ons hart te bewaren, zooals Maria: at wordt met van ons weggenomen; Lukas 10 : 42. Die oprecht en waar zijn voor onzen Heiland geeft Hij altijd meer genade, maar van de anderen zal Hij wegnemen ook wat zij hebben; Mattheus 25 : 29.

Welnu! dat wij dan mogen toenemen in een leven, Hem gewijd, totdat wij ingaan in de vreugde onzes Heeren! >en 12den December '97 werden hier 27 vroegere hei-

beHjeden1sd0┬░Pt en meisjes

Onze Zendeling Klijnstra kwam met een bazuinenkoor uit de moedergemeente Paugaloan voor die plechtigheid hieronze kerk was stampvol. Des middags om drie uur vierden wy met 185 personen het H. Avondmaal. Toeboe ma Siroenggoek di bona di tadatada. Noenga moeba oehoem, cloeng ro sibontar mata!

Sluiten