Geen zoekvraag opgegeven

  • / 124

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van de Zendingsdrukkerij te Ermelo

Nederlandsche Zendingsbode,

een populair Weekblad, frisch geschreven, met levendige mededeelingen uit den Zendingsarbeid over de geheele wereld.

Proefnummers gratis. Het blad kost franco thuis voor het geheele jaar f 1.—. <

Kleine Zendingsbode,

Geïllustreerd Weekblaadje met Zondagsschoolles en versjes slechts 1 cent, bij getallen veel minder. — Ieder Kind zijn eigen Blaadje. — Evangelisatie in het huisgezin.

Nieuwe Bouwsteenen,

Weekblad gewijd aan de Inwendige Zending. Proefnummers gratis en franco. Per Jaargang f 1 .60. Hoogst belangrijk.

Ermelo'sch Zendingsblad,

aangevangen door wijlen Ds. Witteveen. — Auteursrecht verzekerd overeenkomstig de Wet, gevende maandelijks belangrijke mededeelingen uit den arbeid der Zendingsstichting.

Prijs per Jaargang f 1.20.

Zendings-Scheurkalender.

JBij het bestellen van den ZENDINGS-SCHEURKALENDER bestelle men de reeds gedurende zes jaar verschijnende, alom gunstig bekende Zendings-Scheurkalender, uitgave der Zendingsdrukkerij te Ermelo.

Zendings-Almanak voor 1900,

BIJK GEÏLLUSTREERD,

met kaart van den Ned. Indische Archipel,

bevat mededeelingen uit en over het werk der Zending; belangrijke bijdragen, gedichten, enz.; korte levensschetsen van belangrijke personen; nauwkeurige omschrijving van de terreinen; herinneringsdagen uit de nieuwere Zendingsgeschiedenis (chronologie); gegevens omtrent alle Corporaties, Vereenigingen, Kerken, enz. enz. Prijs per stuk 20 Cts., 10 exemplaren f 1.50.

Sluiten