Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vers, voor zoover van de opbrengst van deze laatste belasting wordt betaald.

den niet; de andere, en zulks als handelaren in padi, wel in genoemde belasting aangeslagen.

Deze onderscheiding is echter niet overeen te brengen met de bepaling in art. 2 , en de voorschriften gegeven in B. 3415 (zie blz. 83).

Bij de aangehaalde bepaling worden vrijgesteld „landbouwers33, en „zij, voor wier rekening de landbouw gedreven wordt". Nu zijn landbouwers ook zij, die dit bedrijf uitoefenen op gehuurde gronden, en het te gelde maken van gewonnen producten behoort tot het landbouwersbedrijf; dit karakter gaat niet verloren, al zijn ook de gehnurde gronden zóó uitgestrekt, dat het te gelde maken der producten het blijkbaar doel is, waarmede de landbouw gedreven wordt.

Personen, behoorende tot de tweede der hierboven genoemde categoriën, zijn derhalve, in den zin der aangehaalde bepaling, evenzeer „landbouwers33 of lieden „voor wier rekening de landlouw gedreven wordt33, als die, behoorende tot de eerste categorie, en behooren dus eveneens van de belasting te worden vrijgesteld.

Het voorschrift, dat huurders van sawahs niet belastingplichtig zijn, is dan ook algemeen gesteld en laat geene uitzondering toe ten nadeele van hen, die met de gewonnen producten handel drijven.

Hier is sprake van producten, die geene verwerking hebben ondergaan. Voor zoover dat wel het geval is, is belasting verschuldigd over dat gedeelte der winst, die het gevolg is van de hoogere waarde, door de bereiding aan de prolucten gegeven. Voorts zij de aandacht gevestigd op de beperking, die art. 1 der ordonnantie in Stbl. 1878, n°. 351 (zie bladz. 9) heeft gesteld.

De vrijstelling kan alleen genoten worden voor len afzet door de eerste hand, d. w. z. door, namens of voor rekening van den landbouwer. Worden de producten verkocht door de tweede hand, d. w. z. door, namens of voor rekening fan een ander dan hem, die ze teelde, dan kan

Sluiten