Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien geene meerderheid verkregen wordt en de stemmen niet staken, wordt de aanslag door de commissie vastgesteld op het totaal der cijfers, door ieder der leden aangegeven, gedeeld door het getal uitgebrachte stemmen.

Ingeval de commissie niet eenstemmig is, wordt van de door ieder lid aangegeven cyfers melding gemaakt. ')

Art. 7. Gedurende ééne maand na de vergadering der commissie, worden de belastingschuldigen in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het bedrag, waarvoor zij door de commissie zyn aangeslagen en om daartegen bij het Hoofd van Gewestelijk of Plaatselijk Bestuur bezwaren in te brengen. 2)

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur geeft van de bij hem ingebrachte bezwaren zoo spoedig mogelijk kennis aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

Art. 8. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur stelt het kohier definitief vast.

De aanslag, door de commissie gedaan, wordt door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, zoo noodig, opgeheven of verminderd.

Een nieuwe aanslag door dezelfde of door eene nieuwe commissie kan door het Hoofd van Gewestelyk Bestuur worden bevolen.

Bij ordonnantie van 1 Mei 1892 (Stbl. n°. 98), aangevuld met de volgende alinea's : De in de eerste alinea van art. 7 gestelde* termijn van dertig dagen voor het

') Zie de toelichting op het kohier.

2) Aan bezwaren tegen den aanslag wordt niet te geraoet gekomen, als zij zijn ingebracht na het verstrijken van den termijn voor het indienen van doleanties gesteld. (B. 4218.)

Sluiten