Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hoofden van Gewestelijk Bestuur doeltreffende maatregelen moeten worden genomen , teu einde zooveel mogelijk zekerheid te hebben dat de belasting niet ontdoken worde.

Een der middelen — maar niet het eenige — is mogelijk gemaakt door art. 14. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur kan door de toepassing van dat artikel b. v. degenen, die hun bedrijf, enz. uitoefenen op de passers, noodzaken om daar het bewijs te leveren dat zij aangeslagen zijn.

De Directeur van Financiën voegde hieraan nog het navolgende toe (B. 3414 en 3415):

„Uit de commissiën voor den aanslag der vreemde Oosterlingen behooren in elk geval de inlandsche hoofden zooveel mogelijk te worden geweerd. Er zullen op vele plaatsen Europeanen te kiezen zijn, die betere diensten bewijzen. Zoo zal o. a. op de plaatsen, waar deze ambtenaren worden aangetroffen, van de kennis der chineesche tolken bij den aanslag der chineezen veel partij kunnen worden getrokken.

„Ook de inlandsche hoofden en ambtenaren behooren, waar het anders kan, niet de meerderheid in de commissiën voor inlanders uit te te maken.

„De beslissing zal niet in zoo ruime mate op hen aankomen, indien zooveel mogelijk de commissiën worden samengesteld uit meer dan drie leden, waarvan minstens de helft europeesche ambtenaren. Worden de commissiën in den aanvang des jaars benoemd, dan zullen zij gelegenheid hebben zich voor hunne gewichtige taak voor te bereiden, en het is van het meeste belang, dat zij den beschikbaren tijd daaraan wijden. Zoodoende zullen zij, door eigen onderzoek en de hulp der door hen zorgvuldig voor te lichten inlandsche en met dezen gelijkgestelde hoofden, vóór den aanslag zooveel mogelijk op de hoogte zijn van de namen en omstandigheden der belastingschuldigen en de quaestiën, die zich kunnen voordoen, voorzien en bij voorbaat opgelost hebben, zoo noodig na raadpleging der Hoofden van Gewestelijk Bestuur."

Bedrijfsbel. Ned. O.-I. 3

Sluiten