Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het laagste bedrag, dat de fiscus van een belastingschuldige wil aannemen , doch als een grens van belastingplichtigheid. Men heeft dientengevolge niet aangeslagen personen, die geacht worden minder dan f 50 's jaars met de uitoefening van een overigens belastingplichtig bedrijf te verdienen.

Die opvatting wordt gewraakt door de duidelijke letter der voorschriften.

Art. 4 der ordonnantie, dat de bepaling omtrent het minimum bevat, handelt uitsluitend over den maatstaf, het bedrag van den aanslag. Om de vrijstellingen te kennen, moet men art. 2 raadplegen. Dat artikel nu heeft onder de vrijgestelden niet opgenomen personen , wier jaarlijksch inkomen minder dan f 50 bedraagt. En wie volgens art. 2 niet is vrijgesteld, is belastingschuldig volgens art. 1.

Het criterium van belastingplichtigheid kan slechts liggen in de beantwoording der vraag, of er een belastingplichtig bedrijf wordt uitgeoefend. En wanneer de commissiën daaromtrent in onzekerheid verkeeren, dienen de Hoofden van Gewestelijk Bestuur naar omstandigheden te beslissen.

Alleen zij opgemerkt, dat geenszins in de bedoeling ligt de ordonnantie toe te passen met zoodanige overdrijving, dat personen, die b. v. in den regel zich met landbouw bezighouden, doch nu en dan, als de landbouw stilstaat, voor korten tijd hunne diensten elders verhuren, als belastingplichtig worden beschouwd.

Evenzeer zou het eene overdrijving zijn, indien iemand werd aangeslagen, die wel eens nu en dan iets op den passer te koop aanbiedt, of van eene vrouw belasting gevorderd werd, die sarongs of kains voor eigen gebruik weeft, en, als zij wat over heeft, het verkoopt; of wanneer een landbouwer werd aangeslagen, die geen ploegvee aanhoudt om het te verhuren, maar zijn ploegvee, dat hij houdt voor eigen landbouw, wel eens verhuurt, wanneer hij het zelf niet noodig heeft. In het dagelij ksch leven zal men niet zeggen, dat zulke personen het bedrijf van koopman, weefster of verhuurder van ploegvee uitoefenen, en de Regeering wil niet, dat men bij de toepassing

Sluiten