Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betalen, kan ter zake niets afdoen. Van de padi is de landrente betaald, en in verband met deze wordt ongetwijfeld de huurprijs der sawahs berekend.

Evenmin zijn opkoopers van koffie belastingplichtig, en wel wegens dezelfde motieven, krachtens welke zij vrijgesteld waren onder de vroegere regeling, d. i.:

omdat dit bedrijf onderworpen is aan de betaling van landrente, welke belasting geacht wordt te zijn afgetrokken van den prijs, bij de inlevering in de pakhuizen voor de koffie van Gouvernementswege hun betaald. In het tegenovergesteld geval n.1. zou die prijs met | moeten worden verhoogd. (B. 1987.)

Over de inkomsten, door het verhuren van huizen verkregen, kan de bedrijfsbelasting niet geheven worden.

TJitleeners van geld tegen interest, en al of niet op pand, zijn, wanneer zij van dat leenen een beroep maken, patentplichtig (lees: belastingplichtig), ook indien de bepalingen van Stbl. 1869, n°. 85, (regelende het uitleenen van geld op pand en tegen interest), niet op hen toepasselijk zijn.

Sluiten